Privacy policy

De volgende verantwoordelijke voor de verwerking deelt u de verwerking van uw persoonsgegevens mee door middel van dit “Privacybeleid”: Phronesyss bv , die haar maatschappelijke zetel heeft te Hannekenshoek 15, 2200 Herentals en geregistreerd is in de C.B.E. onder BTW-nummer BE 0808.410.074, (hierna genoemd: “Phronesyss”).

Dit privacybeleid beschrijft de essentiële informatie die wordt gebruikt om uw persoonsgegevens te verwerken.

Door uw persoonsgegevens op de website te verstrekken en door persoonsgegevens in te voeren op de e-mailadressen die op deze website worden vermeld, verklaart u dat u kennis hebt genomen van dit privacybeleid en dat u ook uitdrukkelijk instemt met dit beleid en met de verwerking ervan als zodanig.

1. Algemeen

1.1. Wat de verwerking van persoonsgegevens betreft, leeft Phronesyss de toepasselijke “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en de anti-spambepalingen van Boek XII van het Wetboek van economisch recht betreffende de “wet van de elektronische economie”.

1.2. Daarnaast spant Phronesyss zich in om te voldoen aan de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens (General Data Protection Regulation of beter bekend als GDPR).

2. Persoonsgegevens

2.1 Persoonsgegevens die u aan ons meedeelt

Categorie 1: als u zich niet inschrijft: uw IP-adres;

Categorie 2: als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief of een webinar: uw e-mailadres, voornaam en achternaam;

Categorie 3: via cookies: bijhouden hoe u de website gebruikt;

Categorie 4: factuurgegevens indien een van de producten of diensten van Phronesyss wordt besteld;

Categorie 5: persoonsgegevens indien u een door Phronesyss verzorgde cursus volgt.

2.2 Phronesyss kan op verschillende manieren gegevens over u verzamelen (persoonsgegevens)
 • door cookies te gebruiken (zie punt 9);
 • wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, contact aanvraagt, een e-book downloadt, zich inschrijft voor een webinar, de website gebruikt of een product of dienst van Phronesyss bestelt.
2.3. De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Zie punt 9 voor de bepalingen over het gebruik van cookies.

3. Doeleinden van de verwerking

3.1 Algemene doeleinden

Phronesyss zal de van u verzamelde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1: om deze website bij te houden en te verbeteren en om Persoonsgegevens op te nemen in quasi-anonieme statistieken, die niet kunnen leiden tot het achterhalen van de identiteit van bepaalde personen of bedrijven, de rechtsgronden hiervoor zijn de gerechtvaardigde belangen van Phronesyss om voortdurende verbeteringen aan te brengen aan haar Website en dienstverlening;
 • Categorie 2: om u direct marketing, nieuwsbrieven, te sturen, waarvan de rechtsgrond uw uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming is. Deze toestemming kan altijd worden ingetrokken;
 • Categorie 3: om de gebruikerservaring te verbeteren, de rechtsgrond Phronesyss’ legitieme belangen om voortdurende verbeteringen aan haar Website aan te brengen;
 • Categorieën 4 en 5: om de door u gevraagde diensten te leveren en te factureren, waarbij de rechtsgrond het leveren van een door u gevraagde dienst is.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens bekend te maken, maar u moet begrijpen dat het onmogelijk wordt om bepaalde diensten te verlenen als de verwerking wordt geweigerd.

3.2 Directe marketing

Indien u reeds bent opgenomen in onze mailinglijst als een van de ontvangers van hard-copy en/of soft-copy marketingmateriaal, kan Phronesyss uw gegevens gebruiken om marketing- en ander materiaal met betrekking tot de verschillende diensten te versturen.

Deze toestemming kan kosteloos, zonder opgaaf van reden en op elk gewenst moment worden ingetrokken door te klikken op de daarvoor bestemde link om u af te melden. Deze afmeldlink is opgenomen in elke e-mail die voor direct-marketingdoeleinden wordt verzonden.

Phronesyss zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of ter beschikking stellen aan derden, tenzij u hiertoe vooraf uw toestemming verleent.

3.3. Waar wij gegevens verwerken
 1. Wij persoonlijk en onze externe verwerkers verwerken uw identificeerbare persoonsgegevens alleen binnen de EER (Europese Economische Ruimte).

 2. Wij kunnen uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens doorgeven aan organisaties buiten de Europese Ruimte. Indien een dergelijke doorgifte plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende garanties zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen, en dat alle rechten die u zou kunnen genieten op grond van het toepasselijke dwingende recht met betrekking tot persoonsgegevens zijn gewaarborgd.

 3. De volgende wettelijke beschermingsmechanismen zullen worden geïmplementeerd indien er een overdracht is van uw persoonlijke gegevens en/of geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens:
  Which? Mailchimp
  Land buiten EER? VS
  Wettig systeem voor overdracht? VS – EU Privacy Shield

4. Duur van de verwerking

Wij bewaren en verwerken de persoonsgegevens gedurende een periode die noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking en voor de doeleinden van de contractuele relatie tussen u en Phronesyss.

5. Uw rechten

De volgende rechten met betrekking tot de eigen persoonsgegevens kunnen altijd op eenvoudig verzoek worden uitgeoefend.

5.1 Recht van toegang en inzage

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos kennis te nemen van uw persoonsgegevens.

5.2 Recht op correctie, verwijdering en beperking

Het staat u vrij om uw persoonlijke gegevens al dan niet aan Phronesyss te verstrekken. Daarnaast heeft u ook het recht om ons te verzoeken uw persoonlijke gegevens te corrigeren, aan te vullen of te wissen.

5.3 Recht van bezwaar

U hebt altijd het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor direct-marketingdoeleinden.

5.4 Recht van overdraagbaarheid

U hebt het recht uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of ze aan andere verantwoordelijken voor de verwerking over te dragen.

5.5 Recht om toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw voorafgaande toestemming, hebt u uiteraard het recht deze in te trekken.

5.6 Uitoefening van uw rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door daartoe contact met ons op te nemen, hetzij per e-mail, hetzij via DPO@phronesys.eu, hetzij per post aan Phronesyss. Voor rechtmatigheidsdoeleinden kan om aanvullende identificatie worden gevraagd.

Voor andere verzoeken (samenwerking/bezwaar tegen opgeslagen inhoud/links), kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina van Phronesys.eu.

5.7 Automatische beslissingen en profilering

Tijdens de verwerking van uw persoonsgegevens worden geen profileringsmethoden gebruikt die automatisch nadelige gevolgen hebben voor de ontvangen diensten.

5.8 Recht om klachten in te dienen

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Privacycommissie, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel. +32 (0)2 274 48 00, e-mail: commission@privacycommission.be.

6. Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben technisch en organisatorisch aangepaste veiligheidsmaatregelen ontwikkeld om te voorkomen dat de verzamelde persoonsgegevens worden vernietigd, verloren gaan, vervalst, gewijzigd, zonder toestemming worden ingezien of per ongeluk aan derden worden bekendgemaakt en om elke andere ongeoorloofde verwerking van dergelijke gegevens te voorkomen.

6.2. In geen geval kan Phronesyss aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een onjuist of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de website op uw computer, uw IP-adres en uw identiteitsgegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

7. Toegang door derden

7.1. Wij kunnen werknemers toegang verlenen tot uw persoonsgegevens om deze gegevens te kunnen verwerken.

7.2. Wij garanderen een beschermingsniveau dat vergelijkbaar is met dit Privacybeleid door contractuele verplichtingen afdwingbaar te maken ten opzichte van genoemde werknemers en personen die wij inschakelen.

8. Links naar andere websites

8.1. Phronesyss is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die verwijzen naar links die de beheerder of bezoekers vermelden op de Phronesys.eu website. Bezoekers dienen zich bewust te zijn van het feit dat de privacy van andere websites kan verschillen van die van phronesys.eu.

8.2. Een link naar een website kan niet worden beschouwd als een uitdrukkelijke goedkeuring van de inhoud van deze website, noch kan de juistheid ervan permanent worden gegarandeerd.

9. Cookies

9.1. Wij verwijzen naar het cookiebeleid van deze website met betrekking tot het gebruik van cookies.